ข่าวสารเปิดสอนวิชาใหม่

 เปิดสอนวิชาใหม่

๑. ไพ่ยูเรเนียน (อ.ปพณ สุนทรานุศร) เริ่มเวลา ๙.๐๐ น.-๑๔.๐๐ น.(เรียน
๔ วันจบ )

๒. ไพ่ยิบซี (อ.ขุนทอง อสุนี ณ อยุธยา) เริ่มวันเสาร์  และอาทิตย์  (เรียน ๔ วันจบ)เฉพาะเสาร์และอาทิตย์

๓.วิชาเลข ๗ ตัว ๙ ฐานเรียนทุกวัน (อ.เกวลิน อัครเดชเรืองศรี) ระยะเวลา (๖๐ ช.ม.)

๔.วิชาลายมือ (อ.เกวลิน อัครเดชเรืองศรี) เริ่มทุกวันอาทิตย์ระยะเวลา (๗๐ ช.ม.)

๕. วิชาโหราศาสตร์ไทยระดับต้น (อ.กฤติกาวลัย หิรัญสิ) เรียนวันพุธ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

๖.วิชาโหราศาสตร์ไทยระดับกลางและระดับสูง อ.กฤติกาวลัย หิรัญสิ วันพุธเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

๗. วิชาโหวงเฮ้ง อ.พรเพชร ศิริทรัพย์สมบัติ เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (๔วันจบ)

๘. วิชาเทียนน้ำมนต์ อ.ปารณีย์  ทัดรอง ทุกวันเสาร์  (เรียน ๖ วันจบ)

๙. โรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี  จัดอบรมมหกรรมตระกูลไพ่