ข่าวเปิดวิชาใหม่

วิชาโหราศาสตร์ยูเรียน สอนโดย อ.วิสิฐสักดิ์ ไชกิจภิยโญ เริ่ม เสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖  เรียนทุกวันเสาร์เวลา๑๔.oo-๑๗.ooนเดือนละ๑,๒ooบาท