สมัครเรียน ด่วน

สมัครเรียน ด่วน

๑. โหราศาสตร์ไทยระดับ ต้น กลาง สูง ทุกวันอังคาร เวลา ๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น.

    โดย อ.สัมฤทธิ์ แต้สุนทรไพเราะ

๒. โหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์ ทุกวันอาทิตย์

    เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. โดย อ.กฤติกาวลัย  หิััรัญสิ

๓. วิชาเทียนน้ำมนต์ ทุกวันพฤหัสบดี เรียน ๖ วันจบ

   เวลา ๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. โดย อ.ปารณีย์  ทัดรอง

๔. วิชาพิธีกรรมโบราณ เรียนการตั้งศาลพระพรหมและศาลพระภูมิ

    ระยะเวลาเรียน ๓ วันในห้องเรียน ๑ วันภาคสนาม

   โดยปฏิบัติการตั้งศาลพระพรหมจริงและศาลพระภูมิเจ้าที่จริง

๕. วิชาไพ่ยิบซีภาคภาษาอังกฤษ โดย อ.ขุนทองอสุนี ณ อยุธยา

    เรียน ๒ วันจบ ราคาท่านละ ๔,๐๐๐ บาท มีนักศึกษา ๕ ท่านก็เปิดได้

๖. วิชาไพ่ยิบซีภาษาไทย โดย อ.ขุนทอง อสุนี ณ อยุธยา

๗. วิชาโหวงเฮ้ง เรียนทุกวันพฤหัสดบี-ศุกร์ เวลา ๙.๐๐-๑๔.๐๐ น.

     เรียน ๔ วันจบ โดย อ.พรเพชร ศิริทรัพย์สมบัติ

๘. วิชา ๗ ตัว ๙ ฐาน เรียนทุกวันเสาร์ เวลา ๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น.

    โดย อ.เกวลิน  อัครเดชเรืองศรี

๙. วิชาลายมือ เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

    โดย อ. เกวลิน  อัครเดชเรืองศรี

๑๐.วิชาไพ่ใบไม้ เรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

๑. วิชาไพ่ลายมือ เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา ๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น.

       โดย อ. เกวลิน  อัครเดชเรืองศรี