หลักสูตรโหราศาสตร์

หลักสูตรโหราศาสตร์ โรงเรียนโหราศาสตร์ ชลบุรี


1.ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย           :      โหราศาสตร์ไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ        :      Thai Astrology


2.ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม                   :      ประกาศนียบัตร โหราศาสตร์ไทย

                                   Certificate Thai Astrology

ชื่อย่อ                    :      ป.น.บ.  (โหราศาสตร์ไทย)

                                   P.M.B. (Thai  Astrology)


3.หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1187745150.gif  โรงเรียนโหราศาสตร์  ชลบุรี


4.ปรัชญาของหลักสูตร

1187745150.gif  ความ สำเร็จในวิชาโหราศาสตร์แขนงต่าง ๆ นั้น เป็นความสำเร็จเฉพาะบุคคลด้านอาชีพเฉพาะทาง  ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ต้องได้รับการพัฒนาในขั้นต้นคือองค์ความรู้ เฉพาะด้าน กฎเกณฑ์และหลักเกณฑ์ของวิชาโหราศาสตร์แขนงต่าง ๆ พร้อมทั้งศักยภาพของผู้ศึกษาเล่าเรียนและประสบการณ์ที่ได้   ศึกษาความรู้จากประสบการณ์จริงในโรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี


5.หลักการและเหตุผล       

1187745150.gif  วิชา โหราศาสตร์คือวิทยาศาสตร์โบราณแขนงหนึ่ง ซึ่งใช้สถิติทางวิทยาศาสตร์ มาทำการทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง  มีหลักกฎเกณฑ์  มีที่มาและที่ไปสามารถอธิบายเหตุและผลได้ตามหลักวิชา สามารถพิสูจน์ได้ และยังเป็นศาสตร์ที่เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์  เป็นวิชาที่เกิดขึ้นพร้อมกับกาลเวลาและดวงดาวนพเคราะห์บนท้องฟ้า ซึ่งวิชาดาราศาสตร์และวิชาโหราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ควบคู่กันตลอดเวลา ปัญหาปัจจุบันของมนุษย์คือการดำรงชีวิตอยู่ในโลกอย่างไรให้มีความสุข และ มีความพอเพียงโดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน  เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคนเราอยู่ที่ใด และสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตที่ตนควรจะได้รับนั้นคือสิ่งใด  ท้ายสุดเมื่อต้องตายจากโลกนี้ร่างกาย จิต วิญญาณจะไปที่ไหน ท่านมีความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ ที่ร่ำเรียนมาเป็นสิบ ๆ ปีไม่สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ แต่วิชาโหราศาสตร์ตอบคำถามต่าง ๆ นี้ได้และเป็นวิชาที่สอนให้มนุษย์รู้จักตัวตน และการปรับตัวในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสังคมโดยรวมได้อย่างมีความสุข ผู้เรียนที่สำเร็จสาขาวิชานี้จะมีชื่อเสียง เกียรติยศได้จะต้องเป็นผู้ที่มี คุณสมบัติ 5 ประการคือ ธรรมะ คุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณและสติปัญญา รู้จักบาป บุญ  เป็นอย่างดี  จึงจะสามารถใช้วิชานี้ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ สิ่งที่ตอบแทนคือ ลาภ ยศ สรรเสริญ ความสุขในชีวิตครอบครัว


6.วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.เป็น ผู้มีความสามารถทางโหราศาสตร์แขนงต่าง ๆ เช่น ทักษา จักรราศี เลข 7 ตัว 9 ฐาน ไพ่ยิบซี ลายมือ โหวงเฮ้ง เทียนน้ำมนต์ และฮวงจุ้ย  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการบริหารปัญหา  โดยสามารถประยุกต์ทฤษฎีและเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.สามารถวิเคราะห์เหตุและผล  นำผลการศึกษามาพัฒนาประยุกต์ใช้กับงานและชีวิตการเป็นอยู่อย่างเหมาะสม
3.เป็นผู้มีวิชาชีพด้านโหราศาสตร์ที่ทันสมัยกับความเจริญก้าวหน้า  และความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน
4.เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองสังคม  และวิชาชีพโหราศาสตร์  โดยศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
5.สามารถประกอบวิชาชีพโหราศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

1187745150.gif  เป็น ข้อบังคับของโรงเรียน  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร  พ.ศ.2552 ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรสาขาเฉพาะทาง พ.ศ.2552

8.วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

1187745150.gif  เป็น ไปตามข้อบังคับของโรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ.2540 และข้อบังคับของโรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.2540 และประกาศของโรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี  ที่ประกาศให้ทราบ เป็นคราว ๆ ไป


9.ระบบการศึกษา

1187745150.gif  เป็น ไปตามข้อบังคับของโรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ.2540 ข้อบังคับของโรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี  ขั้นประกาศนียบัตร

10.ระยะเวลาการศึกษา

1187745150.gif  เป็น ไปตามข้อบังคับของโรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร  พ.ศ.2540  ข้อบังคับโรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี  ขั้นประกาศนียบัตร

11.หลักสูตร

   1.โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย

   1187745150.gif  วิชาโหราศาสตร์ไทย(ระดับต้น กลาง สูง ) 108 ชั่วโมง
   1187745150.gif  วิชาเลข 7 ตัว 9 ฐาน(ระดับต้น  สูง ) 60 ชั่วโมง
   1187745150.gif  วิชาไพ่ยิบซี 60 ชั่วโมง
   1187745150.gif  วิชาหัตถ์ศาสตร์ 70 ชั่วโมง
   1187745150.gif  วิชาโหวงเฮ้ง 60 ชั่วโมง
   1187745150.gif  วิชา ฮวงจุ้ย 60 ชั่วโมง
   1187745150.gif  วิชา เทียนน้ำมน 36 ชั่วโมง

   2.ชื่อวิชาในแต่ละแขนงวิชา ฮวงจุ้ย ดวงจีน โหวงเฮ้ง ทักษายุค ลายมือ เทียนน้ำมนต์ ๗ ตัว 
      ๙ ฐาน ระดับต้น ๗ ตัว ๙ ฐาน

   1187745150.gif  ระดับสูง จักราศีระดับต้น จักราศีระดับกลาง จักราศีระดับสูง โหราศาสตร์การแพทย์ พิธีกรรมโบราณ ตั้งชื่อเด่นเซ็นชื่อรวย
   1187745150.gif  ลายเซ็น ไพ่ 78 ภาพย์พยากรณ์ ไพ่ยิบซี ไพ่พรหมลิขิตกรรม คัมภีร์ฮัตจี๊ส ทอร์เลียส