อาจารย์สรวลสลวย ศรีรัตนกูล

อาจาน.jpg

ชื่อ – นามสกุล  :  สรวลสลวย       ศรีรัตนกูล

การศึกษา  และ การอบรม    

ปริญญาตรี  สาขาวิชาการบัญชี    จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กำลัง ศึกษา  ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ –  ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศึกษาพุทธศาสตร์  :   พระไตรปิฎก  ๘๔๐๐๐  พระธัมมขันธ์
หลักสูตร  นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง  จากสถาบันกรมประชาสัมพันธ์
หลักสูตรโหราศาสตร์

 โรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี

หลักสูตร   เลข  ๗ ตัว ๙ ฐาน    จากอาจารย์เกวลิน   อัครเดชเรืองศรี
หลักสูตร   เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน     จากอาจารย์ทองจันทร์   กันธิยะ
หลักสูตร   โหราศาสตร์ไทย ชั้นต้น, ชั้นกลาง, ชั้นสูง, ภาคพยากรณ์   จากอาจารย์ธัญมน   สุริยศักดิ์
หลักสูตร   โหราศาสตร์ไทย ชั้นสูง, ภาคพยากรณ์    จากอาจารย์กฤติกาวลัย   หิรัญสิ
หลักสูตร   ไพ่ยิปซี   จากอาจารย์ขุนทอง   อุสนี  ณ อยุธยา
หลักสูตร   ฮวงจุ้ย    จากอาจารย์อัณณ์ชัชวาล   ลิ้มวิวัฒน์
หลักสูตร   ลายเซ็นต์   จากอาจารย์จิรชล

สำนักเรียนโหราศาสตร์อื่น ๆ

 หลักสูตร  โหราศาสตร์ไทยพาราณสีประยุกต์   จากอาจารย์ทันตแพทย์ธีระพันธ์  แสงไพบูลย์
 หลักสูตร   เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน  จากอาจารย์เจษฎา   คำไหล
 หลักสูตร   โหราพยากรณ์ สัตตะนวดารา  ภาคพยากรณ์กรรม   จากอาจารย์โชคชัย    เกตุแก้ว
 หลักสูตร   ไพ่พรหมญาณพยากรณ์    จากอาจารย์พรหมญาณ   รัตนญาณพิโมกขิ์
 ศึกษาศาสตร์  :   ลายมือ,  โหงวเฮ้ง, โหราศาสตร์-พุทธศาสตร์, จิตตพยากรณ์  ด้วยตนเอง

ปัจจุบัน     

         ที่ปรึกษาทางเลือก ทางธุรกิจ  และ  ที่ปรึกษาทางเลือก การดำเนินชีวิต สำหรับบุคคลทั่วไป
         สอนหลักสูตรโหราศาสตร์ ทั้งใน และนอกสถานที่  
         รับตั้ง ชื่อ – สกุล  และ ชื่อทางธุรกิจ    
         นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง  คลื่นพุทธบวร   

ติดต่อ   

          โทรศัพท์  :-    ๐๘๒ – ๑๙๕  ๑๙๕๕
          Email     :-   monaliza1955@hotmail.com