อาจารย์เกวลิน อัครเดชเรืองศรี

 

 

tech2.JPG

ชื่อ     เกวลิน   อัครเดชเรืองศรี

การศึกษา
    
     คุณวุฒิและวิชาเอก ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบัน วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) ธันวาคม 2545   
     Magadh University India สาขาพฤกษศาสตร์
     วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต กุมภาพันธ์ 2537 มหาวิทยามหิดล สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
     วิทยาศาสตร์บัณฑิต มีนาคม 2528 มหาวิทยามหิดล สาขาโภชนวิทยา
     นักศึกษาทุน ADB (Asian Development Bank) กรกฎาคม 2550 มหาวิทยาบูรพา หลักสูตรดุษฎี
     บัณฑิต(Ph.D.) สาขา Environment Science

ประวัติการศึกษาด้านโหราศาสตร์

      จบโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงและภาคพยากรณ์จากโรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี
      จบ ๗ ตัว ๙ ฐาน จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.เมือง จ.ชลบุรี
      จบไพ่ยิปซีจากโรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรีและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.เมือง จ.ชลบุรี
      จบวิชาลายมือ (Palmistry) India
      จบเทียนน้ำมนต์จากโรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี
      จบโหวงเฮ้ง  ฮวงจุ้ยและดวงจีนจากโรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี
      สำเร็จวิชาการด้าน โหราศาสตร์เกือบทุกสาขาที่มีสอนในปัจจุบัน                      

อาจารย์รับเชิญสอน
  
     วิชาโหราศาสตร์ไทยสู่สากล ณ มลรัฐฮิวตันเท็กซัส (Houston Tx.)ประเทศสหรัฐอเมริกา

อาจารย์พิเศษสอน
   
     วิชาโหราศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในวิชา เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน พื้นฐาน และภาคพยากรณ์ขั้นสูง               และวิชาหัตถศาสตร์ (ลายมือ) และวิชาโหวเฮ้งเบื้องต้น

อาจารย์ประจำสอน   
     วิชา เลข ๗ ตัว ๙ ฐาน และวิชาหัตถศาสตร์ (ลายมือ) โรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี