หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนโหราศาสตร์ ชลบุรี ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
Chonburi Astrology School

หลักสูตรที่เปิดสอน

อ.เกวลิน อัครเดชเรืองศรี ระยะเวลาเรียน  60 ชม.

(อ.ธณัทอร กุลานุพงศ์)ระยะเวลาเรียน  36 ชม.(2,800 บาท)

(อ.ชัญญ์ญนันทน์   ศรีรัตนกูล) ระยะเวลาเรียน 60 ชม. (4,000 บาท)

( อ.ขุนทอง อสุนี ณ อยุธยา ) ระยะเวลาเรียน 36 ชม.( 2,800 บาท )

(อ.อัณณ์ชัชวาล ลิ้มวิวัฒน์) ระยะเวลาเรียน 60 ชม. (3,000 บาท)

(อ.ปารณีย์ ทัดรอง) ระยะเวลาเรียน 36 ซม.  ( 3,900 บาท)

(อ.ธณัทอร กุลานุพงศ์) ระยะเวลาเรียน  วัน ( 2,500 บาท )

(อ.วิสิฐศักดิ์ ไชกิจภิญโญ,อ.พรเพชร ศิริทรัพย์สมบัติ)ระยะเวลาเรียน  36ชม. (2,800  บาท)

(อ.ณัฐชนก วงศ์ทองเหลือ) ระยะเวลาเรียน 36ชม. (3,900 บาท)

ระยะเวลาเรียน 36ชม. (3,900 บาท)

ผู้ที่สนใจ !!

สามารถสมัครเรียนได้ทั้งในเวลาราชการ และวันหยุดราชการติดต่อสอบถามโรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี
135 หมู่ 1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ทร : 081-8646115 ( อ.เกวลิน ) , 086-0039494  ( คุณกร )
เว็บไซต์ : www.astrology.ac.th
อีเมล :  akewalina1@gmail.com