หลักสูตรโหราศาสตร์ โรงเรียนโหราศาสตร์ ชลบุรี

ชื่อภาษาไทย           :      โหราศาสตร์ไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ        :      Thai Astrology

ชื่อเต็ม                   :      ประกาศนียบัตร โหราศาสตร์ไทย (Certificate Thai Astrology)
ชื่อย่อ                    :      ป.น.บ.  (โหราศาสตร์ไทย) P.M.B. (Thai  Astrology)

โรงเรียนโหราศาสตร์  ชลบุรี

ความ สำเร็จในวิชาโหราศาสตร์แขนงต่าง ๆ นั้น เป็นความสำเร็จเฉพาะบุคคลด้านอาชีพเฉพาะทาง  ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ต้องได้รับการพัฒนาในขั้นต้นคือองค์ความรู้ เฉพาะด้าน กฎเกณฑ์และหลักเกณฑ์ของวิชาโหราศาสตร์แขนงต่าง ๆ พร้อมทั้งศักยภาพของผู้ศึกษาเล่าเรียนและประสบการณ์ที่ได้   ศึกษาความรู้จากประสบการณ์จริงในโรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี

วิชา โหราศาสตร์คือวิทยาศาสตร์โบราณแขนงหนึ่ง ซึ่งใช้สถิติทางวิทยาศาสตร์ มาทำการทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง  มีหลักกฎเกณฑ์  มีที่มาและที่ไปสามารถอธิบายเหตุและผลได้ตามหลักวิชา สามารถพิสูจน์ได้ และยังเป็นศาสตร์ที่เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์  เป็นวิชาที่เกิดขึ้นพร้อมกับกาลเวลาและดวงดาวนพเคราะห์บนท้องฟ้า ซึ่งวิชาดาราศาสตร์และวิชาโหราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ควบคู่กันตลอดเวลา ปัญหาปัจจุบันของมนุษย์คือการดำรงชีวิตอยู่ในโลกอย่างไรให้มีความสุข และ มีความพอเพียงโดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน 

เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคนเราอยู่ที่ใด และสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตที่ตนควรจะได้รับนั้นคือสิ่งใด  ท้ายสุดเมื่อต้องตายจากโลกนี้ร่างกาย จิต วิญญาณจะไปที่ไหน ท่านมีความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ ที่ร่ำเรียนมาเป็นสิบ ๆ ปีไม่สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ แต่วิชาโหราศาสตร์ตอบคำถามต่าง ๆ นี้ได้และเป็นวิชาที่สอนให้มนุษย์รู้จักตัวตน และการปรับตัวในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสังคมโดยรวมได้อย่างมีความสุข ผู้เรียนที่สำเร็จสาขาวิชานี้จะมีชื่อเสียง เกียรติยศได้จะต้องเป็นผู้ที่มี คุณสมบัติ 5 ประการคือ ธรรมะ คุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณและสติปัญญา รู้จักบาป บุญ  เป็นอย่างดี  จึงจะสามารถใช้วิชานี้ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ สิ่งที่ตอบแทนคือ ลาภ ยศ สรรเสริญ ความสุขในชีวิตครอบครัว

 1. เป็น ผู้มีความสามารถทางโหราศาสตร์แขนงต่าง ๆ เช่น ทักษา จักรราศี เลข 7 ตัว 9 ฐาน ไพ่ยิบซี ลายมือ โหวงเฮ้ง เทียนน้ำมนต์ และฮวงจุ้ย  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางการบริหารปัญหา  โดยสามารถประยุกต์ทฤษฎีและเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สามารถวิเคราะห์เหตุและผล  นำผลการศึกษามาพัฒนาประยุกต์ใช้กับงานและชีวิตการเป็นอยู่อย่างเหมาะสม
 3. เป็นผู้มีวิชาชีพด้านโหราศาสตร์ที่ทันสมัยกับความเจริญก้าวหน้า  และความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน
 4. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองสังคม  และวิชาชีพโหราศาสตร์  โดยศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
 5. สามารถประกอบวิชาชีพโหราศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป็น ข้อบังคับของโรงเรียน  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร  พ.ศ.2552 ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรสาขาเฉพาะทาง พ.ศ.2552

เป็น ไปตามข้อบังคับของโรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ.2540 และข้อบังคับของโรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.2540 และประกาศของโรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี  ที่ประกาศให้ทราบ เป็นคราว ๆ ไป

เป็น ไปตามข้อบังคับของโรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ.2540 ข้อบังคับของโรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี  ขั้นประกาศนียบัตร

เป็น ไปตามข้อบังคับของโรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร  พ.ศ.2540  ข้อบังคับโรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี  ขั้นประกาศนียบัตร

 1. โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย
  • วิชาโหราศาสตร์ไทย(ระดับต้น กลาง สูง ) 108 ชั่วโมง
  • วิชาเลข 7 ตัว 9 ฐาน(ระดับต้น  สูง ) 60 ชั่วโมง
  • วิชาไพ่ยิบซี 60 ชั่วโมง
  • วิชาหัตถ์ศาสตร์ 70 ชั่วโมง
  • วิชาโหวงเฮ้ง 60 ชั่วโมง
  • วิชา ฮวงจุ้ย 60 ชั่วโมง
  • วิชา เทียนน้ำมน 36 ชั่วโมง
 2. ชื่อวิชาในแต่ละแขนงวิชา ฮวงจุ้ย ดวงจีน โหวงเฮ้ง ทักษายุค ลายมือ เทียนน้ำมนต์ ๗ ตัว ๙ ฐาน ระดับต้น ๗ ตัว ๙ ฐาน
  • ระดับสูง จักราศีระดับต้น จักราศีระดับกลาง จักราศีระดับสูง โหราศาสตร์การแพทย์ พิธีกรรมโบราณ ตั้งชื่อเด่นเซ็นชื่อรวย
  • ลายเซ็น ไพ่ 78 ภาพย์พยากรณ์ ไพ่ยิบซี ไพ่พรหมลิขิตกรรม คัมภีร์ฮัตจี๊ส ทอร์เลียส